ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη των πόλεων #smartcities

Το URBACT είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη των πόλεων της Ευρώπης. Έχει ήδη αναπτυχθεί σε 2 προγραμματικές περιόδους (URBACT I & URBACT II) και επεκτείνει την εφαρμογή του και στη νέα περίοδο 2014-2020, περιλαμβάνοντας τις πόλεις των 28 Κρατών–Μελών, της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Το URBACT ΙΙΙ έχει συνολικό προϋπολογισμό 96,3 Μ €. Υποστηρίζει πόλεις, περιφέρειες, μητροπολιτικές περιοχές, αντίστοιχες επαρχιακές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιμελητήρια και οργανισμούς.

Το URBACT δίνει στις πόλεις της Ευρώπης κεντρικό και σημαίνοντα ρόλο. Διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ τους για την εύρεση αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων σε αστικές προκλήσεις, ενθαρρύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών, επιδιώκει την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των πόλεων σε ζητήματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, και όλα αυτά μέσα από μια δυναμική διαδικασία δικτύωσης.

 

Για να το επιτύχει αυτό χρηματοδοτεί δίκτυα πόλεων:

– Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων
– Δίκτυα Υλοποίησης Δράσεων
– Δίκτυα Μεταφοράς Καλών Πρακτικών.

Προκλήσεις των πόλεων, ευκαιρίες και τομείς προτεραιότητας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο

Οι Ευρωπαϊκές πόλεις βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά στην οικονομική τους ανεξαρτησία, στη χρηματοδότηση των αστικών σχεδίων ανάπτυξης, στη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων, στη διαφύλαξη του κοινωνικού ιστού σε περίοδο κρίσης, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Ο ρόλος των πόλεων ενισχύεται αλλά οι προκλήσεις είναι σημαντικές. Απαιτείται αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στην επίλυση προβλημάτων ώστε να διασφαλίζεται διαχρονικά ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες.

Η ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη (αστικός σχεδιασμός, ενεργειακή αναβάθμιση, αστική κινητικότητα και ανάπλαση, ανοικτοί χώροι), η οικονομία (κυκλική οικονομία, ταυτότητα πόλης, πολιτισμός, απασχόληση και τοπική οικονομική ανάπτυξη, έρευνα και καινοτομία), το περιβάλλον (εγκαταλειμμένοι χώροι, χαμηλές εκπομπές CO2, πρόληψη κινδύνων, διαχείριση απορριμμάτων), η ανάπτυξη δεξιοτήτων (χρηματοδοτικές τεχνικές και εργαλεία, συμμετοχικότητα, κοινωνική καινοτομία) και η κοινωνική ένταξη (τρίτη ηλικία, πολιτισμός – εκπαίδευση – απασχόληση, υγεία, ένταξη μεταναστών, μειονεκτούσες γειτονιές) είναι ζητήματα που απασχολούν το σύνολο των ευρωπαϊκών πόλεων και φυσικά αποτελούν υπάρχουσες προκλήσεις τόσο για τις ελληνικές όσο και για τις κυπριακές πόλεις.

Το πρόγραμμα URBACT III 2014-2020 έρχεται να υλοποιηθεί σε μια χρονική περίοδο που οι χώρες της ΕΕ – και μέσα σε αυτές φυσικά η Ελλάδα και η Κύπρος – στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, έχουν ολοκληρώσει το σχεδιασμό των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και θέτουν σε πλήρη ανάπτυξη την υλοποίησή τους. Τα νέα Προγράμματα, είτε είναι τομεακά/εθνικά είτε αφορούν τις Περιφέρειες των χωρών, έχουν αναγνωρίσει την αυξημένη συμμετοχή των πόλεων στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και έχουν συμπεριλάβει δράσεις και παρεμβάσεις ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (Κανονισμός (ΕΕ) No 1301/2013, Άρθρο 7), σε συνδυασμό με τις πολιτικές περιβάλλοντος, μεταφορών, απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. Έρχονται δε να ενισχύσουν τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές/ πολιτικές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και να υποστηρίξουν στρατηγικά και χρηματοδοτικά τις προτεραιότητες των πόλεων μέσα από συνεκτικά σχεδιασμένες και δυναμικές παρεμβάσεις.

 

Το Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT III: Ένας πολύτιμος σύμμαχος

Βασικό στοιχείο του τρίτου κύκλου του προγράμματος URBACT είναι ο επανασχεδιασμός της λειτουργίας των Εθνικών Σημείων Επαφής των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, για τα οποία προβλέπονται αυξημένα καθήκοντα και εκπλήρωση ενός πολύ πιο απαιτητικού ρόλου με διευρυμένες και νέες αρμοδιότητες. Το Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT είναι ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Προγράμματος URBACT ΙΙΙ, των εθνικών υπουργείων που εμπλέκονται στα ζητήματα αστικής ανάπτυξης, των πόλεων της Ελλάδας και Κύπρου, των ενδιαφερόμενων οργανισμών και εταίρων, των Εθνικών Σημείων Επαφής των υπόλοιπων συμμετεχόντων Κρατών, των 21 Δικτύων Πόλεων που έχουν ήδη δημιουργηθεί στην πρώτη φάση του προγράμματος, αλλά και εκείνων που πρόκειται να δημιουργηθούν μέσω της υλοποίησης των δύο επόμενων φάσεων, των Δικτύων Υλοποίησης Δράσεων και Μεταφοράς Καλών Πρακτικών.

Αυτό θα το επιτύχει σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έγκαιρα και έγκυρα ποικίλες δράσεις επικοινωνίας και πληροφόρησης για το σύνολο των ενδιαφερόμενων πόλεων και φορέων, προωθώντας την όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος URBACT και ενημερώνοντας το σύνολο των ενδιαφερόμενων πόλεων της Ελλάδας και της Κύπρου για το URBACT ΙΙΙ και την προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας πόλης η συμμετοχή της σε αυτό. Ταυτόχρονα θα υποστηρίξει τη δικτύωση μεταξύ πόλεων, την ανταλλαγή ιδεών, την υιοθέτηση έξυπνων λύσεων και καινοτόμων πρακτικών για την αντιμετώπιση παλαιών και νέων προκλήσεων, αλλά και την αναβάθμιση του ρόλου των πόλεων ως ρυθμιστικού παράγοντα αφενός για τη διαμόρφωση πολιτικών και αφετέρου για την εφαρμογή παρεμβάσεων προς όφελος του πολίτη.

Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), η οποία λειτουργεί κάτω από τη δικαιοδοσία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για το ΕΣΠΑ (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) έχει οριστεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα URBACT III, όπως άλλωστε ίσχυε και για τις δύο προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Το Εθνικό Σημείο Επαφής αποφασίστηκε να είναι κοινό για τις χώρες Ελλάδα και Κύπρο καθώς πέρα από τους αναμφισβήτητους και προφανείς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, διαπιστώνεται μια ιδιαίτερα σημαντική ταύτιση στα χαρακτηριστικά των ελληνικών και κυπριακών πόλεων, τη δικτύωσή τους με άλλα εθνικά, διακρατικά και ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις επιδιώξεις τους, όπως επίσης τη διάθεση συνεργασίας τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες χώρες της ΕΕ.

Το Πρόγραμμα URBACT έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τις πόλεις μας στην αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και το Εθνικό Σημείο Επαφής είναι εδώ για να υποστηρίξει αυτήν την προσπάθεια !

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ  και  ΕΔΩ

 

Πηγή άρθρου ictplus.gr

Leave a Comment