ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σύνδεση του Eυρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF) με τις Έξυπνες πόλεις και κοινότητες (EIF4SCC)

Η διαλειτουργικότητα είναι μία από τις κύριες προκλήσεις και βασικό στοιχείο για τις τοπικές διοικήσεις λόγω της αλληλεπίδρασής τους με τα υψηλότερα επίπεδα δημόσιας διοίκησης και τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, διευκολύνει την ευρύτερη υιοθέτηση συνδεδεμένων τεχνολογιών και διασφαλίζει τη συμβατότητα συσκευών για εφαρμογή τους σε όλη την πόλη, μαζί με την ανάπτυξη υπηρεσιών σε  όλους τους τομείς και τις περιοχές.

Ένα Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας για Έξυπνες Πόλεις (μικρές και μεσαίες πόλεις, καθώς και μητροπόλεις) και Κοινότητες (χωριά και δήμοι) που βασίζονται στο European Interoperablity Framework (EIF) θα βοηθήσει να ανοίξει το δρόμο για τη νέα εποχή διαλειτουργικών αλληλεπιδράσεων σε τοπικό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – μέσω του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας για τις Έξυπνες Πόλεις και τις Κοινότητες ( Smart Cities and Communities European Interoperability Framework – EIF4SCC) – στοχεύει στη στήριξη των τοπικών διοικήσεων και άλλων φορέων με προκλήσεις που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών διαλειτουργικότητας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το Πλαίσιο σκοπεύει να υποστηρίξει κυρίως τοπικές διοικήσεις και, ειδικότερα, τοπικούς φορείς χάραξης πολιτικής. Αυτό το έργο σε εξέλιξη διαχειρίζεται από κοινού η DG DIGIT στο πλαίσιο του προγράμματος ISA² (2016-2020),, και από τη DG CONNECT στο πλαίσιο του κινήματος Living-in.eu.

Οι επηρεαζόμενοι τομείς, σε τοπικό επίπεδο, περιλαμβάνουν κτίρια, ενέργεια, μεταφορές, συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και νερού, καθώς και άλλες τοπικές δημόσιες υπηρεσίες  που εφαρμόζει ο ίδιος ο Δήμος. Με βάση τον αντίκτυπο που έχει η τεχνολογία στην κοινωνία και στον δημόσιο τομέα σε εθνικό επίπεδο (π.χ. eID), το τοπικό επίπεδο θα επηρεαστεί επίσης από την εμφάνιση τέτοιων νέων τεχνολογιών με την αυξανόμενη ψηφιοποίηση των διοικήσεών τους. Λόγω των πολυεπίπεδων αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν με υψηλότερα επίπεδα διοίκησης – συμπεριλαμβανομένων εκείνων του ιδιωτικού τομέα για τοπικές υπηρεσίες (όπως κινητικότητα, ενέργεια, μεταφορές κ.λπ.), η διαλειτουργικότητα είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις τοπικές διοικήσεις. Ισχυρές πολυεθνικές εταιρείες συχνά προσπαθούν να εφαρμόσουν ένα είδος κλειδώματος προμηθευτή σε συγκεκριμένες τεχνολογίες που αναπτύσσουν σε πόλεις ή δεν ακολουθούν αυστηρούς κανόνες ασφαλείας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζητήματα προστασίας δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.

Living-in.EU

Η συνεχιζόμενη πρωτοβουλία “Joining forces to boost sustainable digital transformation in Europe’s cities and communities” (LI.EU),, στοχεύει στην ανάπτυξη διαλειτουργικών αστικών ψηφιακών πλατφορμών και ένα σύνολο προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών, όπως οι μηχανισμοί ελάχιστης διαλειτουργικότητας (MIMs). Θεωρείται, επομένως, ότι η εισαγωγή σε έννοιες διαλειτουργικότητας – που τονίζει τη σημασία τους σε τοπικό επίπεδο και δημιουργεί μια εργαλειοθήκη (συμπεριλαμβανομένων συστάσεων) για εφαρμογή από πόλεις και κοινότητες – θα ήταν ένα ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη αυτής της πρωτοβουλίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία Έξυπνες πόλεις και κοινότητες θα χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες και δεδομένα για να κάνει τις πόλεις φιλικές προς το κλίμα και την κινητικότητα, πιο διασυνδεδεμένες και, γενικά, πιο ευχάριστες για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της.

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (EIF)

Η τρέχουσα δράση του EIF επικεντρώνεται κυρίως στις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται από τις δημόσιες διοικήσεις, ενώ ο ιδιωτικός τομέας συχνά εμπλέκεται μόνο στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών, των υδάτων και των αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, φαίνεται σκόπιμο να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας πόλεων και κοινοτήτων που συμπληρώνεται με μια επισκόπηση των διαθέσιμων δράσεων και υπηρεσιών για την υποστήριξη των τοπικών διοικήσεων.

Το αποτέλεσμα

Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το έργο, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να προτείνει στις τοπικές διοικήσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ:

  • Πλαίσιο διαλειτουργικότητας και μια κατηγοριοποιημένη επισκόπηση των διαθέσιμων ενεργειών και υπηρεσιών (των σχετικών υπηρεσιών και λύσεων του προγράμματος ISA² που θα έχουν προσδιοριστεί).
  • Θα αποκτήσουν επίσης κατανόηση των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ – ή από ανώτερες διοικήσεις στα κράτη μέλη – για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας στις τοπικές διοικήσεις. Αυτές οι γνώσεις μπορούν στη συνέχεια να διατεθούν σε επαναχρησιμοποιήσιμη μορφή σε περιφερειακές ή τοπικά ενσωματωμένες δομές (όπως, για παράδειγμα, Digital Innovation Hubs, Living Labs, Policy Labs κ.λπ.) που μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων τοπικών διοικήσεις. Ως εκ τούτου, θα λειτουργήσει ως καθοριστικό στοιχείο για την εφαρμογή των δεσμεύσεων LI.EU και θα συμβάλει στην ανάπτυξη ψηφιακών αστικών λύσεων με διαλειτουργικό και, συνεπώς, κλιμακούμενο τρόπο.

 

EIF4SCC Video

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment