ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πως το Linux και ο ανοιχτός κώδικας σηματοδότησε το ξεκίνημα της Βιέννης ως Smart City

Η πόλη της Βιέννης βρίσκεται σε ένα ταξίδι ανοιχτού κώδικα που ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000, και σήμερα έχει γίνει μια έξυπνη πόλη χρησιμοποιώντας λογισμικό και μεθόδους ανοιχτού κώδικα, καθώς και εργαλεία αξιολόγησης του FIWARE.Λογότυπο της πόλης της Βιέννης

Από το 2006, η Βιέννη έχει τη δική της διανομή Linux —το Wienux — και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 και του ’10 αντικατέστησε το ιδιόκτητο λογισμικό με ανοιχτό κώδικα στον δημόσιο τομέα. Σήμερα είναι μια έξυπνη πόλη με ανοικτά πρότυπα και εργαλεία FIWARE

Μια έκθεση του 2020 σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναφέρει ότι η σημασία για τον ανοικτό κώδικα είναι η προώθηση και η διευκόλυνση της συνεργασίας στο έργο με τα Big Data για τον δημόσιο τομέα, καθώς και ως μέθοδος εργασίας εκτός της ανάπτυξης λογισμικού.

Οι κύριοι στόχοι της Βιέννης, όπως απεικονίζονται στην έκθεση, είναι η δημιουργία διαφάνειας και η βελτίωση της προβολής της. Ο ανοικτός κώδικας χρησιμοποιείται στα κέντρα δεδομένων της Βιέννης, τα εργαλεία συνεργασίας, τις τελικές συσκευές, τα εργαλεία και τις μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού.

Smart City Vienna

Το 2019, η Βιέννη ήταν η πρώτη Έξυπνη Πόλη ανάμεσα σε 153 πόλεις παγκοσμίως, σύμφωνα με μια έκθεση του RolandBerger, και η 25η για τον Δείκτη Έξυπνης Πόλης 2020 της IMD.

Η Βιέννη χρησιμοποιεί την πλατφόρμα δεδομένων ανοικτού κώδικα FIWARE για την ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων τους για σκοπούς έρευνας και αξιολόγησης. To FIWARE ορίζει ένα καθολικό σύνολο προτύπων για τη διαχείριση δεδομένων πλαισίου. Διευκολύνει την ανάπτυξη της Βιέννης ως Έξυπνης Πόλης. Η μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία FIWARE προωθεί τον καθορισμό ανοικτών προτύπων για έξυπνη ψηφιακή λύση, ακολουθώντας μια προσέγγιση ανοικτού κώδικα χωρίς κλείδωμα από προμηθευτές.

Τελευταίο έτος της φάσης αξιολόγησης

Το 2021, η Βιέννη προτίθεται να τερματίσει τη φάση παρακολούθησης και αξιολόγησης των έργων της έξυπνης πόλης. Στόχος είναι να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο η υπάρχουσα εμπειρία μπορεί να τροφοδοτήσει άλλα έργα και να αναπτύξει νέα επιχειρηματικά μοντέλα προς όφελος των πολιτών της Βιέννης.

Τα Smart City initiatives περιλαμβάνουν σχέδια όπως η προώθηση της προτεραιότητας των πεζών στις διασταυρώσεις κυκλοφορίας και τη μετατροπή της ενέργειας από τα φρένα των τραίνων στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (πρωτοβουλίες κινητικότητας), τη διανομή της απορριπτόμενης θερμότητας και την αύξηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων και φωτισμού LED (πρωτοβουλίες βιωσιμότητας), καθώς και τη συμμετοχή των πολιτών σε έργα οικολογικού και κοινοτικού χώρου (κοινωνικές πρωτοβουλίες). Όλες οι πρωτοβουλίες αναλύονται με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα FIWARE για τη δημιουργία διαφάνειας και την πρόληψη του κλειδώματος σε προμηθευτή.

Τελικά συμπεράσματα

  • Η Βιέννη ξεκινωντας από μια πόλη με 454 διακομιστές Linux, μετατράπηκε σε μια Smart City που ασχολείται με τον ανοικτό κώδικα και τα ανοικτά πρότυπα.
  • Μεταξύ των οφελών του ανοικτού κώδικα συγκαταλέγονται η ευελιξία, η διαφάνεια και η ποιότητα. Αποτελεί επίσης κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στη Βιέννη.
  • Το 2021, η «Smart City» της Βιέννης ολοκληρώνει τη φάση παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπου τα δεδομένα αναλύονται βάσει ανοικτών προτύπων στο FIWARE.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment