ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας για έξυπνες πόλεις και κοινότητες (EIF4SCC)

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαλειτουργικότητας και τις ειδικές προκλήσεις που παρουσιάζει σε ένα πλαίσιο πόλης, η Επιτροπή (DG DIGIT και DG CONNECT) δημοσίευσε τo  Proposal for a European Interoperability Framework for Smart Cities and Communities . Ενώ από το 2004 υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας  EIF  για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δεν είχε συμπεριληφθεί το τοπικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, το EIF4SCC έχει ως στόχο να παράσχει στους ηγέτες της τοπικής διοίκησης στην ΕΕ ορισμούς, αρχές, συστάσεις, πρακτικές περιπτώσεις χρήσης που προέρχονται από πόλεις και κοινότητες από ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, καθώς και κοινό μοντέλο για τη διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών στο κοινό σε όλους τους τομείς, τις πόλεις, τις περιφέρειες και τα σύνορα.

Το EIF4SCC περιλαμβάνει τρεις έννοιες (διαλειτουργικότητα, έξυπνες πόλεις ή κοινότητες, EIF4SCC), πέντε αρχές ( βασισμένες στο Living-in.EU), και επτά στοιχεία (που αποτελούνται από τις πέντε συνιστώσες της διαλειτουργικότητας, ένα οριζόντιο επίπεδο/ολοκληρωμένη διακυβέρνηση υπηρεσιών και ένα θεμελιώδες επίπεδο διακυβέρνησης διαλειτουργικότητας).

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτρονική επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφόρων παραγόντων, αλλά είναι πολύ ευρύτερη από την τεχνική φύση. Υπό την ευρύτερη έννοια, όπως παρουσιάζεται στο EIF4CC, η διαλειτουργικότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη και την περαιτέρω ανάπτυξη έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων στην Ευρώπη. Η διαλειτουργικότητα είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στις πόλεις και τις κοινότητες. Η έλλειψη διαλειτουργικότητας οδηγεί σε κατακερματισμένη παροχή υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων πλατφορμών, τεχνολογιών και ενδιαφερόμενων μερών, με αποτέλεσμα μη βέλτιστες υπηρεσίες για το κοινό. Το EIF4SCC εντάσσεται στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης της ΕΕ, όπου όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη διαλειτουργικότητας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος αυτού του έργου είναι η επέκταση της τρέχουσας έννοιας του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε άλλες κλίμακες και φορείς μέσω έξυπνων πόλεων & κοινοτήτων.

Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας για έξυπνες πόλεις και κοινότητες (EIF4SCC)

Το προτεινόμενο πλαίσιο δρομολογείται για τη στήριξη του EIF σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και τελεί υπό την κοινή διαχείριση της GD DIGIT στο πλαίσιο του προγράμματος ISA² (2016-2020) και της GD CONNECT στο πλαίσιο του κινήματος Living-in.eu.  Δημιουργήθηκε με την διαδικασία συνδημιουργίας με διαχειριστές πόλεων/κοινοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από κοινού με την Deloitte και την KU Leuven και αναπτύχθηκε πρόταση για το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας για έξυπνες πόλεις/κοινότητες (EIF4SCC).

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment