ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σχέδιο δράσης της Σλοβακίας για έξυπνες πόλεις και περιφέρειες

Το σχέδιο δράσης της Σλοβακίας για έξυπνες πόλεις και περιφέρειες για την περίοδο 2023-2026 προωθεί λύσεις ανοικτού κώδικα στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό για έξυπνες πόλεις και περιφέρειες. Το σχέδιο αναγνωρίζει τη σημασία της μόχλευσης συνεργιών μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων και της εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ψηφιακών λύσεων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Υπουργείο Επενδύσεων, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενημέρωσης της Σλοβακικής Δημοκρατίας θεσπίζει δύο μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της χρήσης ανοικτού κώδικα στις τοπικές διοικήσεις. 

Το πρώτο μέτρο επικεντρώνεται στη στήριξη της ανταλλαγής και της κλιμάκωσης των συστημάτων πληροφοριών και των έξυπνων λύσεων για τις τοπικές κυβερνήσεις. Ένας από τους κύριους κινδύνους που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή λύσεων ΤΠΕ στο περιβάλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης της Σλοβακίας είναι η έλλειψη συντονισμού και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η χρήση δημόσιων αδειών (όπως ορίζεται στο άρθρο 76 του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας του 2015), όπως η άδεια δημόσιας χρήσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPL), ενθαρρύνεται να διευκολύνει την ανταλλαγή και την κλιμάκωση των συστημάτων πληροφοριών. Αξιοποιώντας τις δημόσιες άδειες, το Σχέδιο Δράσης για τις Έξυπνες Πόλεις ελπίζει να περιορίσει τον εγκλωβισμό των προμηθευτών και να ενισχύσει την επαναχρησιμοποίηση αυτών των λύσεων. Το μέτρο δίνει επίσης έμφαση στην καταλογογράφηση των υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών ανοικτής πηγής, ψηφιακών εργαλείων και έξυπνων λύσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί βάσει της EUPL ή παρόμοιων αδειών. 

Για τη στήριξη αυτού του πρώτου μέτρου, το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα οφέλη των λύσεων ανοικτής πηγής. Το σχέδιο τονίζει τη σημασία της εκλαΐκευσης και της εκπαίδευσης για την ενθάρρυνση της χρήσης και της δημιουργίας/προμήθειας λύσεων ανοικτού κώδικα. Με τη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τη χαμηλή αποδοτικότητα των δημόσιων συμβάσεων και την ανάπτυξη, η κυβέρνηση ελπίζει να ενισχύσει τη συνολική αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της.

Το δεύτερο μέτρο συμπληρώνει την προσέγγιση ανοικτής πηγής προωθώντας τη χρήση καινοτόμων μορφών, εργαλείων και διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων για έξυπνες αστικές και περιφερειακές λύσεις. Το μέτρο αναγνωρίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει διάφορες μεθόδους σύναψης δημόσιων συμβάσεων, αλλά πολλές από αυτές δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς λόγω της πολυπλοκότητάς τους. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, το μέτρο προβλέπει συνεργασία μεταξύ της Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων και των δήμων για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων δημόσιων συμβάσεων ειδικά προσαρμοσμένων σε καινοτόμες λύσεις. Μέσω πρακτικών πιλοτικών σχεδίων, θα συγκεντρωθούν εμπειρίες, οι οποίες μπορούν να μοιραστούν με άλλους δήμους και να χρησιμοποιηθούν σε δραστηριότητες κατάρτισης και δημοσίευσης. Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία μιας συλλογής παραδειγμάτων ορθής πρακτικής και μια επισκόπηση των τεχνικών και νομοθετικών απαιτήσεων, παρέχοντας στις αναθέτουσες αρχές προσβάσιμες πληροφορίες για την καθοδήγηση της εφαρμογής μελλοντικών καινοτόμων και έξυπνων λύσεων.

Με τον συνδυασμό των δύο μέτρων, το σχέδιο δράσης αποσκοπεί στην αύξηση της υιοθέτησης λύσεων ανοικτής πηγής και καινοτόμων μεθόδων σύναψης δημόσιων συμβάσεων στις τοπικές κυβερνήσεις της Σλοβακίας. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας για το 2030, η οποία δίνει έμφαση στο άνοιγμα, την ελεύθερη πρόσβαση και την αξιοποίηση των υφιστάμενων ικανοτήτων και ταλέντων. 

Το σχέδιο δράσης είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας δημόσιας διαβούλευσης και εσωτερικών διαδικασιών σχολιασμού, και η κυβέρνηση σχεδιάζει να επεκτείνει τις προσπάθειες αυτές μέσω εξειδικευμένων ομάδων εργασίας. Με την προώθηση ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου περιβάλλοντος, το σχέδιο ενισχύει την ικανότητα των δημόσιων προμηθευτών, διευκολύνει τη μεταφορά γνώσεων και υποστηρίζει την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων και περιφερειών.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment