ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Προκλήσεις διαλειτουργικότητας για τα τοπικά ψηφιακά δίδυμα και τους χώρους δεδομένων: Μια μελέτη στο πλαίσιο του Εθνικού Παρατηρητηρίου -Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (NIFO)

Η δημιουργία χώρων δεδομένων και τοπικών ψηφιακών διδύμων φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των πρωτοβουλιών για έξυπνες πόλεις έχει αυξηθεί σημαντικά στην Ευρώπη, με κύριο στόχο να δοθεί η δυνατότητα στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές δημόσιες διοικήσεις να αξιοποιήσουν δεδομένα και καινοτόμες τεχνολογίες για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και της ευημερίας των πολιτών. Ενώ, αφενός, η ανάπτυξη αυτών των έργων θα μπορούσε να αποφέρει πολλά οφέλη· από την άλλη πλευρά, οι δημόσιες διοικήσεις μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις.

Υπό την ηγεσία της GD DIGIT και της GD CNECT και με την υποστήριξη του δικτύου Living-in.EU, διεξήχθη μελέτη στο πλαίσιο του Εθνικού Παρατηρητηρίου -Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (NIFO) για τον εντοπισμό και την παρουσίαση των κύριων οργανωτικών και πολιτιστικών προκλήσεων διαλειτουργικότητας που προκύπτουν όταν οι δημόσιες διοικήσεις δημιουργούν τοπικούς και περιφερειακούς χώρους δεδομένων και τοπικά ψηφιακά δίδυμα. Για τον σκοπό αυτό, εκπονήθηκε εμπεριστατωμένη έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό, η οποία συμπληρώθηκε από έγγραφο καθοδήγησης που περιλαμβάνει πρακτικά βήματα και βέλτιστες πρακτικές για κάθε τύπο ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν σε έργα έξυπνων πόλεων (πολίτες, δημόσιες διοικήσεις, ιδιωτικός τομέας κ.λπ.).

  • Εμπεριστατωμένη έκθεση των οργανωτικών και πολιτιστικών ζητημάτων και πρακτικών διαλειτουργικότητας που εφαρμόζονται στις δημόσιες διοικήσεις σε σχέση με τέσσερις περιπτώσεις χρήσης

Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, το NIFO ανέλυσε τις προκλήσεις διαλειτουργικότητας που αντιμετωπίζουν οι πόλεις και οι κοινότητες κατά τη δημιουργία και την υλοποίηση χώρων δεδομένων και τοπικών ψηφιακών διδύμων, μέσω τεσσάρων περιπτώσεων χρήσης:

  • Η πόλη του Άμστερνταμ·
  • Η πόλη του Ελσίνκι·
  • Η πόλη της Βαλένθια·
  • Περιφέρεια της Φλάνδρας.

Μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ανάλυση περιπτώσεων χρήσης και συλλογή πρωτογενών δεδομένων, η έκθεση παρέχει επισκόπηση του νομοθετικού πλαισίου και του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για τη στήριξη της εμφάνισης χώρων δεδομένων και ψηφιακών δίδυμων έργων και του ρόλου της διαλειτουργικότητας ως βασικού παράγοντα για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας που βασίζεται στα δεδομένα. Στη συνέχεια, η έκθεση προσδιορίζει μια σειρά από οργανωτικές και πολιτιστικές προκλήσεις διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ανεπάρκειας κοινών κανόνων και διαδικασιών, της ανάγκης για ένα σαφέστερο πλαίσιο διακυβέρνησης, της έλλειψης εμπιστοσύνης στην ανταλλαγή δεδομένων και την κουλτούρα καινοτομίας, του ελλείμματος ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη των τοπικών ψηφιακών διδύμων και των χώρων δεδομένων, και της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων.

                        —> πατήστε εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στην έκθεση

  • Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τους ρόλους, τις αρμοδιότητες, τις δομές διακυβέρνησης, τις διαδικασίες και τις ροές εργασίας που σχετίζονται με την οργανωτική και πολιτιστική διαλειτουργικότητα

Με βάση τα πορίσματα της εμπεριστατωμένης έκθεσης και τις πρόσθετες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, το έγγραφο καθοδήγησης παρουσιάζει πρακτικά βήματα και βέλτιστες πρακτικές για κάθε τύπο ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν σε έργα έξυπνων πόλεων: πολίτες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δημόσιες διοικήσεις, πολιτικοί ηγέτες, ιδιωτικές εταιρείες και πανεπιστήμια. Οι συστάσεις αυτές χωρίζονται σε κάθε φάση διαχείρισης του έργου (αρχή, σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση) και περιλαμβάνουν τόσο επιχειρησιακές όσο και γενικές συστάσεις. Επιπλέον, οι εργαλειοθυρίδες επισημαίνουν τους σχετικούς πόρους για τους αναγνώστες.

                        —> πατήστε εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στο έγγραφο καθοδήγησης

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment