ΕΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

EIP-SCC Roadmap 2016: Εξυπνότερες πόλεις: ποιότητα ζωής, ανάπτυξη, απασχόληση και απεξάρτηση από τον άνθρακα

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες (The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities  EIP-SCC)  δημοσίευσε το Roadmap 2016  “Στήριξη για εξυπνότερες  Ευρωπαϊκές πόλεις : βελτίωση της ποιότητας ζωής,  ανάπτυξη, απασχόληση και  απεξάρτηση από τον άνθρακα” (“Supporting smarter European cities: better quality of life, growth, jobs and decarbonisation”)  στο συνέδριο «Μεταφορές για Έξυπνες Πόλεις 2016: κλιμάκωση της καινοτομίας στην Ευρώπη» που έγινε στις 28 Ιανουαρίου.

EIP Roadmap

To  Roadmap 2016 προσδιορίζει τους βασικούς στόχους για το τρέχον έτος από την άποψη της συνεργασίας μεταξύ των πόλεων, τη βιομηχανία και τους άλλους βασικούς εταίρους. Επιπλέον, παρουσιάζει με λεπτομέρεια οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την επίτευξη των στόχων . Το επίκεντρο θα είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας των υπηρεσιών σε ευρεία κλίμακα στους τομείς των διαλειτουργικών αστικών πλατφόρμων των έξυπνων φανοστατών, των positive energy blocks ,  έξυπνες λύσεις ηλεκτρο-κινητικότητας και τις υπηρεσίες έξυπνες κινητικότητας.
Λαμβάνει επίσης υπόψη την ενεργοποίηση δράσεων συνεργασίας, όπως νέα επιχειρηματικά μοντέλα και ρυθμίσεις χρηματοδότησης, νέες στρατηγικές και εργαλεία για την αύξηση της εστίασης στους πολίτες και δέσμευση και για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων.
Διαβάστε το κείμενο του Roadmap εδώ

Leave a Comment